Desember, 2018

4des13:00- 23:59ArrangørstøtteAdministreres av Kulturrådet13:00 - 23:59 Norsk kulturfond

Mer

Om

Arrangørstøtteordningen i Kulturrådet har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Ordningen er utviklet gjennom en periode på 20 år i samråd med flere organisasjoner på musikkfeltet. Midlene er tilført gjennom en samordning av midler fra klubbstøtteordningene i Norsk jazzforum og Norske Konsertarrangører (tidl. Norsk Rockforbund), Rikskonsertenes ordning for turne- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk, og midler overført som del av omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter. Dagens arrangørstøtteordning ble opprettet i 2009 som en tilskuddsordning for arrangører innen rytmisk musikk. Fra 2011 ble ordningen utvidet til å gjelde for alle musikksjangre. I perioden 2009 – 2011 var ordningen kun rettet mot arrangører med et helårig konserttilbud, men for å stimulere til en bedre geografisk spredning av midlene ble det fra og med 2012 åpnet for tiltak av mindre omfang. Konsertarrangørene har en helt sentral rolle i å tilby et konserttilbud gjennom året på steder over hele landet, ved siden av festivalenes konsentrerte begivenheter. Størrelsen på avsetningen Kulturrådets arrangørstøtteordningen dekker sammen med festivalordningen hele arrangørfeltet, med avsetninger på henholdsvis 29.1 og 139 mill. kroner.

Formål
Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

 • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
 • bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
 • formidler og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
 • stimulerer til nytekning innen formidling og programmering
 • formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge

Hva kan få støtte
Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

Hvem kan søke
Arrangørstøtteordningens målgruppe er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Ordningen prioriterer arrangører med en tydelig programprofil og et betydelig konsertomfang. Enkeltkonserter og festivaler prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets støtteordning for musikkfestivaler.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til
Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Arrangørordningen gir ikke støtte til investering i utstyr.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Det kan ikke søkes om støtte flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknadene:

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også.

I vurderingen av alle søknader legger Norsk kulturråd vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet.
Søknaden vurderes også opp mot Norsk kulturråds områdeplan for musikk.

Hensyn som spiller inn i vurderingen av søknaden er:

 • vilje til kunstnerisk nytenkning og til å gi de ulike musikkuttrykkene utviklingsmuligheter
 • programmets egenart
 • regional forankring og betydningen for det lokale og regionale konserttilbudet gjennom året
 • evne til å formidle profesjonell musikk av høy kvalitet til barn og unge
 • vilje til å reflektere mangfold i kunstnerisk uttrykk, kjønn og etnisitet
 • publikumsarbeid
 • profesjonell honorering av utøvere
 • rolle som tradisjonsbærer
 • medfinansiering fra fylke og kommune
 • sunn økonomi og åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt, god gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter og arrangementer som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått
tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Tid

(Tirsdag) 13:00 - 23:59

Sted

Norsk kulturfond

Mølleparken 2, 0459 Oslo

Arrangør

Norsk kulturfond Mølleparken 2, 0459 Oslo

X
X