Jørgen Karlstrøm ny visepresident i ECSA

Tirsdag 19. februar ble Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, valgt til visepresident i ECSA Europas største organisasjon for opphavere. Han ble samtidig valgt til styreleder for ECF Committee (komiteen for kunst- og samtidsmusikk).

ECSA, som representerer over 30 000 komponister og låtskrivere, har de siste årene hatt stor innflytelse i det musikkpolitiske arbeidet i Europa og vært en drivkraft i utformingen av EUs opphavsrettsreform. ECSA bidro sammen med amerikanske kollegaer til at den største opphavsrettsreformen på mange tiår i USA, The Music Modernization Act, ble vedtatt i Kongressen i 2018. ECSA har videre dannet The Authors Group, der europeiske journalister, forfattere, regissører, dramatikere og musikskapere er inkludert. Gruppenes samarbeid har tydelig påvirket det kommende opphavsrettdirektivet, og vil jobbe fremover for gode vilkår for opphavere.

Norske og europeiske komponister arbeider stadig oftere på kryss og tvers av landegrensene i Europa. Da blir det enda viktigere at vilkårene på hele kontinentet er rettferdige og gode for alle. Det handler om økonomi, det handler om politikk, og om mulighetene til å skape musikk av alle slag, sier den nyvalgte visepresidenten.

Styret i ECSA består av ni medlemmer; de tre styre- og nestlederne i hver av komiteene APCOE (Popular Music), ECF (Art & Contemporary Music) og FFACE (Film and Audio-Visual Music). Alfons Karabuda (Sverige) ble gjenvalgt som president i ECSA og styreleder av APCOE. Han har hatt posisjonen i 10 år. Karabuda er for øvrig leder av SKAP – interesseorganisasjon for svenske musikkskapere, samt visepresident av International Music Council ved UNESCO i Paris. Som de første kvinnelige representanter til ECSAs styre ble Esther Gottschalk (Nederland) og Jana Andreevska (Makedonia) valgt til nestledere i ECF, komiteen for komponister.

– Vi har kommet langt i arbeidet med både opphavsrettsreform og med bevisstheten om kjønnsbalanse, men det er fortsatt mye igjen å gjøre. På begge områdene ligger Norge i front i utviklingen, og vi kan både bidra og lære i møte med våre kollegaer i Europa. Jeg er også veldig glad for at ECSA på denne generalforsamlingen vedtok en likestillingsagenda som forplikter, og vi tok viktige organisasjonsmessige steg i valgprosessen gjennom å synliggjøre og å velge kvinner til det styrende nivået i organisasjonen, forteller Karlstrøm etter årets vedtak i ECSA.

ECSA ble stiftet i 2006, da de tre organisasjoner APCOE, ECF og FFACE slo seg sammen. Organisasjonen representerer opphavernes nasjonale interesseorganisasjoner i hele Europa (per er i dag 49 medlemsorganisasjoner fra 25 land) og inkluderer alle musikalske sjangere.

ECSAs hovedoppgave er å forsvare og fremme komponister og låtskriveres rettigheter. De forhandler i dag med EU og større aktører i musikkbransjen om transparens, rettferdige vilkår, ytringsfrihet og opphavsrett.

Dette er ECSAs tre hovedkomiteer:
APCOE er ECSAs utvalg som jobber med problemstillinger som påvirker komponistene og låtskrivere av populærmusikk. APCOE-komiteen arbeider primært med saker som forfatterrettigheter, rettferdig godtgjørelse eller kollektiv rettighetsadministrasjon.

Styreleder: Alfons Karabuda (Sverige)
Nestledere: Arriën Molema (Nederland) og Wally Badarou (Frankrike)

De nåværende prosjektene i APCOE-komiteen er the Creators’ Roundtables (opphavernes rundbordsamtaler) som ble videreutviklet til den transatlantiske dialogen om bærekraftig musikk (TDSM).

ECF er ECSAs utvalg som behandler problemstillinger som påvirker komponister av kunst- og konsertmusikk. Den initierer aktiviteter for å fremme skaping av ny kunstmusikk i Europa, og arbeider for å øke bevisstheten om og mottakelsen av samtidsmusikk. Utdanning er også et fokus for komiteen.

Styreleder: Jørgen Karlstrøm (Norge)*
Nestledere: Esther Gottschalk (Nederland) og Jana Andreevska (Makedonia)

Pågående prosjekter fra ECF-komiteen er European Contemporary Orchestra (ECCO), Composers ‘Directory (CD) og New Music Incubator (NMI).

FFACE er ECSAs komité som arbeider med saker som påvirker komponister av film, reklame og annen audiovisuell musikk. Utvalget tar sikte på å hevde og opprettholde fagets spesifisitet, styrke dialog med produsenter, redaktører og kringkastere og for å legge til rette for utveksling og mobilitet for fagfolk.

Styreleder: Bernard Grimaldi (Frankrike)
Nestledere: Luis Ivars (Spania) og John Groves (Tyskland)

Vellykkede prosjekter fra FFACE-komiteen er Grand Scores og European Film Music Day (EFMD).

*Jørgen Karlstrøm er også president i Nordisk Komponistråd, og nestleder i TONOs styre.

Relaterte lenker:
Ballade: Jørgen Karlstrøm ny visepresident i europeisk opphaverorganisasjon
ECSA – hjemmeside
Nyheter fra ECSA, januar 2019