Søk medlemskap

Er du yrkesaktiv komponist og har en kunstnerisk produksjon, kan du søke om medlemskap. Som medlem blir du del av et sterkt faglig felleskap.


Fra vedtektene


§ 2 Opptak av medlemmer a) Yrkesaktive komponister kan opptas som medlemmer etter skriftlig søknad, jf § 1a.


Vilkårene er at:

1. søkeren har forvaltningskontrakt med TONO for fremføring og lydfesting i Norge.

2. søkerens komponeringsvirksomhet har vesentlig tilknytning til Norge.

3. søkeren kan dokumentere en fyldig og faglig tilfredsstillende kunstnerisk produksjon og aktivitet som komponist. Slik dokumentasjon kreves imidlertid ikke dersom søkeren er medlem av en av de tilsvarende nordiske komponistforeninger.

4. søkeren, hvis vedkommende er medlem av et annet lands komponistforening, frasier seg sin stemmerett og eventuelle rettigheter til økonomiske fordeler i sin tidligere forening.

b) Søknaden avgjøres av musikkfaglig utvalg.

c) Blir søknaden avslått, kan søkeren påklage vedtaket innen tre uker etter at vedkommende har mottatt underretning om avslaget og begrunnelsen for dette. Klagen behandles av musikkfaglig utvalg, som innstiller til nytt vedtak. Innstillingen legges frem for styret for endelig vedtak.


Les vedtektene her.


Som medlem tilbyr vi deg: 

  • spesialtilpassede tilskuddsordninger
  • juridisk bistand når du trenger det
  • tilgang til arbeidslokaler i Oslo og Paris
  • et sterkt faglig nettverk

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er kr 100 pr år. I tillegg betales en serviceavgift på 4% av TONO-avregningen, men minimum kr 1000 og maksimum kr 3500 pr år for tjenestene foreningen yter sine medlemmer.

Kontingent og serviceavgift kreves inn via medlemmenes avregninger fra TONO. Medlemmer uten avregningsbeløp som overstiger minimumssatsen for kontingent og serviceavgift, blir fakturert.


Søknaden må inneholde:

  • CV med oversikt over den kunstneriske produksjonen
  • et utvalg av produksjonen (minimum fem verk bestående av f.eks partiturer og/eller CD/DVD)
  • kopi av forvaltningskontrakt med TONO
  • kort redegjørelse for dine kunstneriske mål

Søknaden vurderes og avgjøres av musikkfaglig utvalg. Utvalget består av seks medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. I vurderingen legges det vekt på egenart, kunstneriske og håndverksmessige kvaliteter samt yrkesaktivitet. Søknaden vurderes uavhengig av sjanger og stil. Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere kan klage på eventuelt avslag. Se vedtektene § 2 c).


Send søknaden på e-post til:
komponist@komponist.no
Vi gir deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt.