MTF MUSIKKTEATERVERKSTED – UTLYSNING

Musikkteaterforums utviklingsordning for nytt norsk musikkteater, MTF
Musikkteaterverksted, søker verk for inntak våren 2018.

Det søkes etter verk i to kategorier:

MTV TALENT: for skapende kunstnere opp til 25 år.

MTV PROFF: for skapende kunstnere fra 25 år og oppover.

Verk som antas gis mulighet til 2-4. dagers workshop høst 2018 eller vår 2019, med
videreutvikling som formål. Workshoppen legges opp etter verkets gjeldende behov, og
relevant ekspertise/mentor hentes inn innenfor budsjettets rammer.

Hvem kan søke:
MTV TALENT: Norske unge talenter fra scenekunstfeltet som komponister, librettister,
dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre
som skriver for, eller søker å utvikle en stemme for, det musikkdramatiske felt, nasjonalt
eller internasjonalt.

MTV PROFF: Norske profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister,
librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller
andre innholdsleverandører/opphavere innen det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller
internasjonalt.

Søknadskriterier MTV TALENT:
– Verket har en tydelig og klar idé.
– Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle
(manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
– Det innsendte verket er et verk i prosess, fra idé fase til påbegynt stadie
– Kun unge aktører fra scenekunstfeltet kan søke. (Maksimalt 25 år ved
søknadsinnsendelse).

Søknad:
For å bli vurdert må du sende inn ett eller fler av følgende i PDF format:
– beskrivelse av idè, tema, og synopsis max 1 side.
– libretto hvis relevant for søknaden
– noter hvis relevant for søknaden
– manus hvis relevant for søknaden
– innspillinger hvis relevant for søknaden
– link til video hvis relevant for søknaden

Det må også legges ved en kortfattet cv/beskrivelse av deg selv og eventuelle
samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk workshopsdagene, samt en beskrivelse
av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse.
Vi ber om at alt materiale vedr. verket er merket uten person-navn, kun verkets tittel og
innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

Søknadskriterier MTV PROFF:
– Verket har en tydelig og klar idé.
– Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle
(manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
– Det innsendte verket er et verk i prosess, hvor minimum 1/3 av materialet er ferdigstilt
– Kun profesjonelle aktører over 25 år fra scenekunstfeltet kan søke

Søknad:
For å bli vurdert må du sende inn et eller fler av følgende i PDF format:
– beskrivelse av ide, tema, og og synopsis max 1 side.
– libretto
– noter
– manus
– innspillinger hvis relevant for søknaden
– link til video hvis relevant for søknaden

Det må også legges ved en kortfattet cv/beskrivelse av deg selv og eventuelle
samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk workshopsdagene, samt en beskrivelse
av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse.
Vi ber om at alt materiale vedr. verket er merket uten person-navn, kun verkets tittel og
innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

SØKNADSFRIST: 01. august 2018.
Søknad sendes på mail til: henriette@musikkteaterforum.no, og merkes med:
MTF Musikkteaterverksted 2018/søknad TALENT eller
MTF Musikkteaterverksted 2018/søknad PROFF.
Evt. store vedlegg bes sendes via Dropbox til: henriette@musikkteaterforum.no
Husk å merke alle vedlegg med samme Prosjektnavn!!

Ved opptak i MTF Musikkteaterverksted og tilbud om workshop utarbeides kontrakt
mellom Musikkteaterforum og rettighetshavere vedr. rettigheter og forpliktelser for
workshopsinnhold.
MTF Musikkteaterverksted har ingen forpliktelser for verkets videreføring i etterkant av
workshop, utover signert kontrakt.

Jury:
Jury for 2018 består av Erik Schøyen (regissør/dramaturg), Jonathan Flom (pedagog/
regissør/USA), og Karoline Krüger (sanger/komponist/skuespiller).
Daglig leder i Musikkteaterforum, Henriette Myhre, fungerer som sekretær for juryen, og
MTF medarbeider og dramaturg Lotta Rygg deltar som observatør på jurymøtene.
Det er i utvelgelse av jury lagt vekt på juryens samlede kompetanse innen kunstformen
musikkdramatikk.
Juryen leser innsendte verk anonymt.

Tilbakemelding på innsendt søknad kan ventes i uke 35.
Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder i Musikkteaterforum Henriette Myhre på mail
henriette@musikkteaterforum.no, eller mobil 90867877.

Til info:
Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Musikkteaterverksted. All aktivitet i
verkstedet baseres på en andel av kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd
fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.

MTF Musikkteaterverksted samarbeider med Musikkteaterhøyskolen.
MTF Musikkteaterverksted mottar høst 2018 tilskudd fra FFUK.

Kontakt MTF:
Henriette Myhre
Daglig leder Musikkteaterforum
E-post: henriette@musikkteaterforum.no
Mob: 90867877
www.musikkteaterforum.no