OM NKF

Norsk Komponistforening (NKF)
(Stiftet 1917)

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister. Foreningen arbeider for
• å sikre komponistenes kunstfaglige rammebetingelser
• å sikre et forsvarlig utbytte av de åndsverk som skapes og fremføres
• å styrke kunstmusikkens stilling i samfunnet
• å tilby publikum tilgang til og kunnskap om det nyskapte verk

Komponistforeningen har vært og skal være en viktig stemme i norsk kulturliv. Som forsvarer av kunstmusikalsk kvalitet og tilgjengelighet har foreningen et viktig oppdrag overfor både myndigheter og musikkinstitusjonene. Videre er forsvaret av den musikalske opphavsretten (sammen med NOPA og Musikkforleggerne) en aldri avsluttet oppgave. Å utvikle det nordiske samarbeidet (bl.a. gjennom Nordisk Komponistråd) er med på å styrke dette arbeidet. Et forsvar av opphavsretten er å kjempe for komponistens mulighet til å leve som kunstner og skape nye verk, og for publikum til å høre det nyskapte.

Norske Komponistforening og enkeltmedlemmer har spilt en viktig kulturpolitiske rolle både nasjonalt og regionalt. Som pådriver i musikkfeltet har Komponistforeningen vært en viktig institusjonsbygger gjennom hele historien, som for eksempel:
• Kampen for implementering av Bern-konvensjonen i norsk åndsverklov
• Opprettelsen av TONO i 1928
• Medstifter av Ny Musikk (Norsk seksjon av ISCM) i 1938
• Konserthuset i Oslo (foreslått av Klaus Egge i 1942)
• Medstifter av Nordisk Komponistråd (1945) og medarrangør av Nordiske Musikkdager hvert annet år.
• Pådriver-rolle i Kunstneraksjonen 1974
• Aktiv medspiller i etableringen av Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlag
• Pådriver for innføring av Garanti-inntekt og kunstnerstipend
• Pådriver for opprettelsen av Norges musikkhøgskole (1973)
• Initiativtager til opprettelsen av Norsk Musikkinformasjon (1979)
• Avgjørende for opprettelse av et fullverdig komposisjonsstudium ved NMH
• Initiativtager til etableringen av Ultimafestivalen (1991)
• Pådriver for etablering av NOTAM – Norsk Senter for Teknologi, Akustikk og Musikk (1992)
• Medstifter av EDVARD-prisen (sammen med Nopa og Musikkforleggerne) (1998)
• Initiativtager og medstifter av Norcode (The Norwegian Copyright Development Association) (2007)

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA. (European Composer and Songwriter Alliance). Komponistforeningen ønsker å bygge og vedlikeholde et sterkt faglig og sosialt fellesskap. Derfor er det viktig å skape arenaer for inspirasjon og kompetanseutvikling. Dette gjøres bl.a. gjennom samarbeid med NOPA, fagseminarer med andre samarbeidspartnere og bransjetreff. ”Ballade” som Komponistforeningen er medeier i, er en redaksjonelt uavhengig nettavis av stor betydning for norsk musikkliv.

Gjennom forskjellige støtteordninger gjør Komponistforeningen det mulig for komponister innen kunstmusikkfeltet, både medlemmer og andre, å realisere sine ideer til glede for utøvere og publikum. Ved foreningens 100-års jubileum i 2017 er ambisjonen å ivareta det som er skapt og utvikle nye, varige verdier for norsk kunstmusikk og publikum.

Fremtiden er uhørt!