Venstre og KrF redder nok en gang kulturbudsjettet

Nok en gang redder Venstre og KrF kulturfeltet fra dramatiske kutt foreslått av Høyre-FrP regjeringen.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i NKF. Foto: Renate Madsen

– Endelig ble det gjennomslag for det siste trinnet i lønnsreformen for kunstnere. Det betyr 13,5 millioner mer til Statens Kunstnerstipend! Kunstnernettverket, hvor Komponistforeningen er en aktiv deltaker, har jobbet for denne opptrappingen i tre år. Nå må vi arbeide videre for en forskriftsendring som sørger for at stipendene kan holde seg på dette nivået og ikke sakker akterut i løpet av de neste årene igjen sammenlignet med den øvrige samfunnsutviklingen.

Det er også gledelig at det tilføres 30 friske millioner til Kulturfondet! Dette styrker det frie feltet, og det er sårt tiltrengt. Det er lagt føringer på 10 av millionene, men 20 millioner står Kulturrådet fritt til å disponere mellom de ulike feltene. 

Regjeringens forslag om kutt i Utenriksdepartementets midler til kulturfremme ble det heller ikke noe av. Det er likevel skuffende å se at midlene fortsatt ligger under det de lå på i 2013. Posten bør styrkes i de neste årene dersom internasjonal satsing skal være en reell mulighet for norske kunstnere.

Det er fortsatt ikke noen klar avgjørelse i saken om oppnevningsretten til stipendkomiteene for Statens kunstnerstipend, hvor regjeringen har foreslått å frata kunstnerorganisasjonene muligheten til å oppnevne medlemmer til komiteene. Her har vi klar støtte fra opposisjonen på Stortinget, og saken har blitt tatt opp i Stortingets spørretime av Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet med direkte spørsmål til kulturministeren. Det setter vi stor pris på! Vi trenger også at Venstre og KrF støtter oss i denne saken, og vi har hatt gode samtaler hvor de har vist forståelse for våre synspunkter. Vi vil beholde en sterk faglighet og kompetanse i vurderingen av søknader til Statens kunstnerstipend. Regjeringens forslag vil svekke fagligheten og vil bety mindre demokrati. Vi arbeider derfor videre for å overbevise støttepartiene om viktigheten av at oppnevningen er kunstnerstyrt.

Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening.

Fra Stortingets spørretime, onsdag 22. november 2017

Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet med direkte spørsmål til kulturministeren:

Det vises til at regjeringen ønsker en endring av oppnevningsretten for stipendkomiteene, ved at denne retten flyttes til det sentrale Utvalget for statens kunstnerstipend. Nå frykter flere tusen kunstnere at det i praksis innebærer en svekkelse av demokratiske prosesser, og at man vil få en uheldig maktkonsentrasjon i norsk kunstliv. På hvilket grunnlag anser statsråden det som nødvendig å endre dagens praksis av oppnevningsretten, og vil statsråden ta hensyn til de innspillene som har kommet fra kunstnerorganisasjonene?