Bestillingssatser

Veiledning kan lastes ned her: Komponisthonorar-2021 

Gjeldende pr. 1. april 2021
Revideres årlig

Utarbeidet av
NKF (Norsk Komponistforening) og
NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere)

 • Veiledningen er utarbeidet til hjelp for komponister, prosjektansvarlige, bestillere og støtteytere.
 • Veiledningen omfatter
  a) musikkverk
  b) prosjektverk
  c) låter
  d) arrangering av musikkverk
  e) vignett/kjenning og reklame
  f) filmmusikk
  g) teatermusikk
 • Alle beløp er veiledende. Der det er gitt tabeller med varighet, er de ment som eksempler snarere enn kategorier.
 • Beløpene tar ikke høyde for stemmeskriving, vederlag for framføring eller andre kostnader forbundet med realisering/produksjon,med mindre noe annet er nevnt spesielt.
 • Denne veiledningen gjelder ikke store rettigheter (opera, ballett, musikkteater, musikal o.l.). Komponisten anbefales å søke (juridisk) assistanse før avtale om store rettigheter inngås.

Det vises til TONOs reglement for spørsmål om opphavsrett.

_ _

MUSIKKVERK

Anbefalte satser

Beregn honorar bl.a. ved hjelp av antall selvstendige stemmer/musikere (se gruppe A til E i tabellen nedenfor) og verkets varighet. Tabellen viser veiledende intervaller av beløp som forutsetter gjennomkomponert musikk utarbeidet i partitur eller annen form med tilsvarende grad av presisjon. Trekk derfor 30-70 % fra beløpene i tabellen ved bruk av improvisasjon, resitasjon, dialog eller substansiell repetisjon. Det anbefales at komponisten beregner honoraret i samarbeid med prosjektansvarlig.

_ _

PROSJEKTVERK

Anbefalte satser

Musikk og lydkunst med ny teknologi eller som er teknologibasert, multimediale verk, prosessorienterte og konseptuelle verk, samt installasjoner, tidsubestemte verk og lignende.

Det anbefales at komponisten beregner honoraret i samarbeid med prosjektansvarlig på grunnlag av konsis prosjektbeskrivelse med:

 • refleksjon rundt fremføringssituasjonen
 • formidlingsplan
 • budsjett og honorarer
 • utstyrsbehov
 • beregnet arbeidstid
 • og kort informasjon om de involverte

_ _

LÅTER

Anbefalte satser

Kortere verk i sjangere som viser, jazz, pop/rock, country, salmer og lignende. De musikalske elementene har en repeterende form og grunnstrukturen består av en besifret melodi (vers/refreng). Verket kan også ha innslag av improvisasjon.

For låt inntil 6 min: 
Musikk: kr. 9000,-
Tekst: kr. 9000,-

_ _

ARRANGERING AV MUSIKKVERK

Anbefalte satser

Honorar for arrangering beregnes normalt ved hjelp av antall selvstendige stemmer (se gruppe A til E i tabellen nedenfor) og arrangementets varighet. Med antall stemmer menes det antall selvstendige stemmer musikkverket består av, ikke antall musikere. Beløpene forutsetter gjennomarrangert musikk.

Trekk derfor 30-70 % fra beløpene ved bruk av improvisasjon, resitasjon, dialog eller substansiell repetisjon. Ved arrangering av verk som er lengre enn 6 minutter foreligger det ikke anbefalte satser. Satsene for arrangering inkluderer stemmeutskrift. Det anbefales at arrangør beregner honoraret i samarbeid med prosjektansvarlig.

Stemmer inntil 6 min.

 • Gruppe A: 1 – 2 stemmer: kr. 4000,-
  Melodi/besifring er ikke et arrangement.
 • Gruppe B: 3 – 5 stemmer: kr. 8000,-
  Leadsheet/demo, stryk-, kor-, blås- eller komp-arrangement.
 • Gruppe C: 6 – 9 stemmer: kr. 11 000,
  Større besetning med komp pluss 5 selvstendige stemmer, som eksempelvis kan være stryk, blås og vokal.
 • Gruppe D: 10 – 19 stemmer: kr. 14 000,-
  Stor besetning med komp pluss inntil 14 selvstendige stemmer, som eksempelvis kan være stryk, blås og vokal.
 • Gruppe E: 20 stemmer og mer: kr. 16 000,-
  Brassband, symfonisk band, stort storband, symfoniorkester.

_ _

VIGNETT/KJENNING OG REKLAME

Anbefalte satser

Vignett/kjenning grunnpris:

 • Enkeltstående vignett/kjenning: kr 20 000,-
 • En vignett/kjenning med inntil 5 varianter: kr 27 000,-
 • Hver variant utover dette betales med kr 1 400,-

Beløpene kan justeres ned med inntil 50% der bestiller er lokalbaserte mediebedrifter som har begrenset utbredelse.

Reklame grunnpris: kr 34 000,-
Beløpet kan justeres i følgende tilfeller:
– Enkel/kompleks instrumentering.
– Spesielle krav til kvalitet/teknikk.
– Omfattende møtevirksomhet/planlegging.
Det vises til TONOs til enhver til gjeldende avtaler når det gjelder synkronisering og fremføring for reklamemusikk.

Reforhandling for både vignett/kjenning og reklame er nødvendig i følgende situasjoner:

– Hvis bruk går ut over en tidsbegrensning på to år.
– Hvis kampanjen overføres til andre, evt. nye medier.
– Hvis kampanjen skal kjøres i andre land enn Norge.
– Hvis ny synkronisering blir foretatt.

_ _

FILMMUSIKK

Viser til avtale av 31. januar 1995 mellom Norske Film- og Videoprodusenters forening på den ene siden og NKF og NOPA på den andre siden.

Avtalen er p.t. under reforhandling.

_ _

TEATERMUSIKK

Viser til avtale av 22. juni 2018 mellom NKF, NOPA og NTO (Norsk Teater- og orkesterforening) (Gjeldende fra 01.06.2018)

Med teatermusikk menes alle former for musikk til teaterforestillinger, unntatt opera, musikkteater, operette, musikal, syngespill, ballett og mime.

Honorarets størrelse:

 • For musikk inntil 10 minutters varighet betales kr 41.099,-
 • For de neste 5 minutter (10-15 min) kr 15.947,-
 • For de neste 5 minutter (15-20 min) kr 13.171,-

Over 20 minutter betales et honorar stort kr 2.391,- pr. overskytende minutt.

Bearbeidelser regnes som ny komposisjon.
Dersom musikken gjentas uendret (reprise) i løpet av samme oppsetning betales et honorar stort kr 1.991,- pr. minutt.

Endrede forutsetninger
Blir musikkens omfang vesentlig endret i forhold til den opprinnelige avtale som er inngått, kan begge parter kreve nye forhandlinger.

Enkle oppgaver
For særlig enkle oppgaver av kort varighet kan minimumshonoraret reduseres, dog ikke under kr 15.947,-.

Særlig krevende oppgaver
For særlig krevende oppgaver, med f.eks. stor kompleksitet, mange stemmer, vesentlig andel av den dramatiske helhet o.l. kan minimumshonoraret økes etter nærmere avtale mellom opphavsmann og oppdragsgiver.

Prøvetimer/planlegging m.v.
Inkludert i honoraret er deltagelse fra komponisten ved planlegging, prøver og innspilling etter nærmere spesifisert avtale med teateret. Eventuell deltagelse ved generalprøve og premiere er inkludert i honoraret. Prøver og forestillinger utover disse honoreres med kr. 1 880,- per prøve inntil 3 timer, deretter kr. 312,- per påbegynt halvtime forutsatt at utvidelsen er forhåndsgodkjent av oppdragsgiver.

Forhold som reguleres ved egen avtale
Stemmeutskrift, deltagelse som musiker/dirigent/kapellmester ved forestilling/innspilling, oppgaver som repetitør, kostnader ved f.eks. studioleie, produksjon av innspilt materiale er ikke dekket av denne avtalen, men reguleres i egen spesifisert tilleggsavtale.

Forskudd på fremføringsvederlag
For fremføringsvederlag vises til avtale mellom NTO (Norsk Teater- og Orkesterforening) og TONO. 50 % av bestillingshonoraret regnes som forskudd på fremføringsvederlaget og betales direkte til komponist. Fremføringsvederlag utover dette kommer til utbetaling til TONO i henhold til avtalen. Fra 01.01.2020 faller denne betingelsen bort, og honorar for arbeid utført etter denne datoen går ikke til fradrag ved utbetaling av fremføringsvederlag.

Tidspunkt for oppgjør
Bestillingshonoraret (inkl. forskudd på fremføring) betales med 1/3-del ved kontraktsinngåelse, 1/3-del ved prøvestart og 1/3-del ved premiere.

Nedlastbare versjoner av avtalene (NB! ikke indeksjustert):
Avtale om bestilling av teatermusikk NKF og NOPA 2018

TONO-avtalen 2018