Festivalstøtte

Retningslinjer for søknader om festival- og prosjektstøtte.

NKFs styre behandler søknader om støtte innen to ordninger; festivalstøtte og prosjektstøtte. Ordningene er åpne for alle, både medlemmer, ikke-medlemmer og andre så fremt søknadene faller inn under kriteriene nedenfor. Som hovedregel vil søkere maksimalt kunne få tilskudd tre år på rad. Nye tiltak som kan gi langsiktig virksomhet vil prioriteres.

Søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett, og sendes til komponist@komponist.no.
Innvilgede prosjekter må sende rapport for bruk av tilskuddet i etterkant.

Det gis ikke støtte til enkeltkonserter, bestillingsverk og komponering, personlige kunstneriske prosjekter, turneer, tiltak, prosjekter og virksomhet for enkeltkomponister eller musikere.

Festivalstøtte
Festivaler hvor norske nålevende komponister og norsk musikk har en sentral plass i programmet kan søke om støtte. Søknader må minimum inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse og et budsjett med finansieringsplan.
Det gis ikke støtte til festivaler hvor det tas ut overskudd av driften.

Søknadsfrister er 1.mars og 1. september.

_ _ _

Tildelinger (fra 2019)