Furestiftelsen med nytt satsningsområde i 2020

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil i 2020 først og fremst støtte prosjekter der yngre komponister samarbeider med utøvende musikere om presentasjon og formidling av musikk skapt av de involverte komponistene. 

Med yngre komponister menes her komponister som har fullført sin utdanning i løpet av de siste 5-6 årene (minimum bachelorgrad eller tilsvarende). Med utøvende musikere menes her profesjonelle musikere med røtter i klassisk musikk eller norsk folkemusikk. I tillegg kan det gjerne medvirke musikkstudenter og amatørmusikere – enkeltmusikere, kor, ensembler etc. – i prosjektene. Komponistenes verk skal utgjøre en vesentlig del av innholdet både i prosess og gjennomføring. Andre kunstuttrykk kan også inngå i prosjektet. Et prosjekt skal normalt gjennomføres innen 1-3 år. 

Yngre komponister, utøvere eller konsertarrangører kan søke om støtte. Det forutsettes et etablert samarbeid mellom navngitt(e) komponist(er) og utøvere. Et prosjekt kan omfatte én eller flere komponist(er) og én eller flere musiker(e). 

I behandling av søknader vil det blant annet bli lagt vekt på at prosjektet

  • tar sikte på å nå mange, f. eks. ved at det presenteres flere steder
  • inngår i en langsiktig plan for formidling av musikk av yngre komponister
  • omfatter samarbeid med én eller flere konsertarrangør(er)

Det er en fordel om søkeren kan vise til gjennomførte prosjekter innen musikkformidling eller musikkutvikling tidligere.

Rammen for stiftelsens støtte i 2020 er ca. 2 mill. kroner som stiftelsen ønsker å fordele på et begrenset antall prosjekter. Prosjektene kan strekke seg over flere år, hvor støtten kommer til utbetaling over tid. Støtte utbetales etterskuddsvis.

I søknader om prosjektstøtte skal det redegjøres blant annet for

  • • prosjektets mål og innhold
  • • søkerens bakgrunn og rolle i prosjektet
  • • hvem som inngår i prosjektet
  • • den langsiktige formidlingsplan prosjektet inngår i (når relevant)
  • • hvordan prosjektet skal dokumenteres og vurderes
  • • tidsplaner
  • • budsjett og finansieringsplan

Søkere kan bli invitert til samtale med stiftelsens styre for å redegjøre nærmere for prosjektplanene. 

Søknader sendes elektronisk innen 1. mars 2020 til post@furestiftelsen.no.

Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til: 
Styrets leder, Johan S. Seland, Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo.

Les mer om Furestiftelsen her.