Husk søknadsfrist 1. september

Komponistforeningen har flere tilskuddsordninger som er åpne for alle å søke. To av disse ordningene har søknadsfrist 1. september: Festivalstøtte og støtte til tilgjengliggjøring av norsk repertoar (tidl. Trykkestøtte).

Støtte til tilgjengliggjøring av norsk repertoar (tidl. Trykkestøtte)
Blant Norsk Komponistforenings viktigste oppgaver er arbeidet med å fremme bruken av norsk musikk, for et så stort publikum som mulig. Vi ser at det er høy aktivitet innen feltet vi representerer. Parallelt vet vi at det vi kan kalle «bransjen» i kunstmusikkfeltet; forlag, agenter og managere, ikke er så godt utbygget som vi skulle ønske. Bare et fåtall av komponistene har avtaler med eksempelvis forlag, agenturer og managere, og mange av disse avtalene strekker seg ikke utover enkeltverk. Større avtaler er ofte med utenlandske selskaper.

For at norsk musikk i større grad skal kunne tas i bruk, må den også være tilgjengelig, og bransjeleddet, i dette tilfellet utgiversiden, trenger å styrkes.

Ordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd.
Les mer om kriterier for støtte til tilgjengliggjøring av norsk repertoar her.

Festivalstøtte
NKFs styre behandler søknader om støtte innen to ordninger; festivalstøtte og prosjektstøtte. Ordningene er åpne for alle, både medlemmer, ikke-medlemmer og andre så fremt søknadene faller inn under kriteriene. Som hovedregel vil søkere maksimalt kunne få tilskudd tre år på rad. Nye tiltak som kan gi langsiktig virksomhet vil prioriteres.

Festivaler hvor norske nålevende komponister og norsk musikk har en sentral plass i programmet kan søke om støtte. Søknader må minimum inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse og et budsjett med finansieringsplan. Det gis ikke støtte til festivaler hvor det tas ut overskudd av driften.

Søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett, og sendes til komponist@komponist.no.
Innvilgede prosjekter må sende rapport for bruk av tilskuddet i etterkant.

Les mer om kriterier for festivalstøtte her.