Innspill til Kulturdepartementet

Norsk Komponistforening setter pris på Kulturdepartementets oppfordring til kulturorganisasjonene om å spille inn forslag til ordninger som kan bøte på den vanskelige økonomiske situasjonen som har rammet norsk kunst- og kulturliv.

Vi er takknemlige for at departementet tar situasjonen på alvor og lytter til feltet. Vi vil også benytte anledningen til å si at vi stiller oss bak innspillet fra Creo – forbundet for kunst og kultur. Vi sympatiserer sterkt med de mange utøverne som fremfører musikk av norske komponister, og som nå over natten har mistet jobbene sine.

Bråstoppen i det utøvende feltet rammer og lammer samtidig det skapende feltet i landet. Norsk Komponistforening vil derfor be departementet vurdere særskilte tiltak for å motvirke at det skapende musikklivet, det aller første leddet i næringskjeden og en forutsetning for kunst- og kulturlivets eksistens, tørker ut som følge av den akutte situasjonen vi står i.

1) Kompensasjon for tapte inntekter i vederlag fra TONO

Situasjonen vi står i tillater ingen konsertvirksomhet og vi vet at en rekke arrangører har avlyst arrangementer i en tid fremover. At dette påvirker utøverne er åpenbart. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at dette forholdet også i like stor grad vil ramme skaperne av musikken, ved at norske komponister og tekstforfattere vil oppleve stor svikt i sine vederlagsinntekter.

Foruten bortfall av inntekter fra avlyste konserter er vi svært bekymret for at konsertarrangørene i uoverskuelig tid fremover vil ha manglende betalingsevne til TONO. Dette påvirker komponistenes økonomi på flere måter gjennom tapte vederlagsinntekter, samt gå utover Det norske komponistfond som i dag finansierer cirka halvparten av honorarene til bestillingsverk for norske komponister. Fondet er i sin helhet finansiert gjennom inntekter fra TONO. TONO har i tillegg en egen stipendordning som norske komponister og tekstforfattere kan søke støtte fra til sitt arbeid, og som gjennom en styrking av midlene ville kunne hjelpe flere fra disse kunstnergruppene gjennom en svært sårbar økonomisk situasjon.

Vi ber derfor om at departementet vurderer tiltak som kan treffe disse tre nivåene. Først ber vi om at det kan gis en kompensasjon for tapte TONO-inntekter til norske opphavere av musikk og tekst. Vi vil også be om at det gis midler direkte til Det norske komponistfond og til TONOs stipendordning.

Vi vil videre foreslå fortgang i forslaget om en låneordning som små og mellomstore aktører – komponister, tekstforfattere og forlag – kan søke på. Etter vårt syn vil TONO, gjennom sin kompetanse og struktur, være en bedre egnet aktør enn bankene til å forvalte en slik ordning på vegne av det skapende musikkfeltet og for musikkforlag. I fjor fikk TONO tillatelse fra finanstilsynet til å drive utlånsvirksomhet, og det ligger derfor til rette for å sette i gang dette tiltaket nå.

2) Skjerpet krav til norskandel i NRK-plakaten

Mens konsertarrangører og fremføringsinstitusjoner må avlyse sin aktivitet, står NRK i en særstilling hvor de har mulighet til å avhjelpe den vanskelige situasjonen for norsk musikkliv. Dette kan de gjøre gjennom å spille mer norsk musikk. NRK er gjennom NRK-plakaten, og med sin finansiering over statsbudsjettet, forpliktet til å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Vi mener at perioden vi nå opplever har helt spesielle kulturelle behov i samfunnet, og at tiden er moden for at NRK gjør et ekstra løft, også overfor det norske folk som sitter hjemme og ikke lenger kan oppleve norsk kunst og kultur på fysiske offentlige arenaer. Vi ber departementet om at kravet til norskandel i NRK midlertidig økes opptil 80 prosent inntil aktiviteten i norsk kulturliv blir normalisert. Uansett prosentandel bør NRK-plakatens krav om norskandel på musikk spilt i NRK P1, P2 og P3 nå også gjelde nisjekanalene. Prosentandelen må videre gjelde for to parameter; både på opphaver- og utøversiden. Dette vil være et viktig løft for aktørene som bidrar til et mangfoldig Musikk-Norge, og være avgjørende for at det i tiden som kommer fortsatt skal være mulig å lage musikk i Norge også innenfor flere musikalske uttrykk enn de kommersielle formatene.

3) Fremføringsinstitusjonene må ta et særlig ansvar for norske kunstnere

Tilsvarende har institusjonene som støttes over statsbudsjettet nå et særlig ansvar for frilansere og norsk musikk. Vi ber om at finansieringen over statsbudsjettet må forplikte institusjonene til å betale honorarer og vederlag i tråd med god skikk, og vi ber om at det stilles krav til at de bidrar med å bestille og fremføre en større andel norsk musikk når fremføringssituasjonen igjen normaliserer seg.

4) Norsk kulturråd bør ha en nøkkelrolle i å sikre norsk kunst- og kulturliv

Kulturrådet har allerede signalisert at de tar ansvar for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere i Norge i denne perioden. Vi ber om at Kulturrådet støttes i denne holdningen, og at Kulturrådet både kan støtte prosjekter som normalt og i en periode fremover også vil være den parten som tar risiko ved avlysninger som følge av situasjonen vi står i. Vi ber Kulturdepartementet om å prioritere å sikre Kulturrådet økonomisk.

Vi er glade for at støttemottakere av tilskudd fra Kulturrådet, Music Norway og Fond for utøvende kunstnere ikke får krav om full tilbakebetaling av bevilget støtte, og ber om at dette midlertidig innføres i deres retningslinjer.

5) Dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere

Vi er veldig takknemlige for vedtaket i regjeringens krisepakke om at selvstendig næringsdrivende og frilansere vil kunne få dagpenger inntil 80 prosent av gjennomsnittet av siste tre års inntekt opp til 6G fra dag 17. Vi mener imidlertid at dette bør gjelde fra dag én, og ser ingen grunn til at selvstendig næringsdrivende skal forskjellsbehandles fra vanlige lønnsmottakere på dette punktet. Videre er det viktig å komme med ytterligere tiltak rettet mot denne gruppen, som blant annet inkluderer selvstendig næringsdrivende og frilansere som nettopp har startet sin aktivitet, for eksempel etter nylig endt utdanning hvor beregningsgrunnlaget for eventuell kompensasjon ikke er tilstrekkelig.