Klimatiltak i NKF – notat 2019

Komponistforeningen og miljøhensyn i egen virksomhet.
NKF ønsker å gjennomføre sin virksomhet på en måte som i størst mulig grad også hensyntar de store klimautfordringene som vi står ovenfor. Denne oversikten er et forsøk på å beskrive hvor vi står som virksomhet i dag, hvilke tiltak vi allerede har iverksatt, og noen områder vi tror vi kan forbedre. 

Foto: juanjo

Oversikten er delt inn i følgende områder

 • reisevirksomhet
 • digital virksomhet
 • innkjøp
 • kildesortering
 • fremtidige valg

Riktige reisevalg:

 • NKF forsøker å begrense antallet flyreiser. Vi forsøker å gjøre mer kritiske vurderinger av hvor mange representanter som er tilstrekkelig for å representere foreningen. Vi rasjonaliserer i noen grad ved å hente inn medlemmer som bor lokalt, og reduserer antall representanter slik at færre fra styre/administrasjon behøver å fly samme distanse.

 • Lokale medlemmer til jury for NM Brass i Bergen, NM Janitsjar og NM i Kor, begge i Trondheim.
 • Stipendkomiteen legger sine møtedager i ett strekk,  3-4 dager etter hverandre, for å unngå mange reiser.
 • Når vi booker gjester som må ta fly for å kunne være til stede på våre arrangement, forsøker vi å benytte vedkommendes tilstedeværelse på flere arenaer. Da kan flere dele på kostnadene, og vi minimerer antall flyreiser.
 • Dersom det benyttes privatbiler til samlinger/arrangement, forsøker vi å fylle opp bilen med andre som skal samme sted, slik at vi ikke har mange biler med bare en person i.
 • Vi vil oppfordre medlemmer til å reise kollektivt, og gjerne med tog dersom det er mulig. NKFs oppgave i så måte er å få tilstrekkelig lang planleggingshorisont til at reisende kan bruke tid på forflytninger og ved det kunne velge tog fremfor fly eller bil.

Digital distribuering, løsninger og tjenester 

 • Vi kopierer ikke opp sakspapirer hverken til styremøter, møter i MU eller til generalforsamlingen, men sender disse ut digitalt. Da sparer vi både miljø og reduserer budsjettpostene for trykking. 
 • Saksbehandling i Stipendkomiteen foretas digitalt.

 • Årsmeldingen trykkes ikke lenger i store opplag, kun i 50 eks til samarbeidspartnere og politikere. Årsmeldingene deles digitalt.

 • Fakturaer sendes og mottas på mail.

 • Utsending av nøkkel til Paris-leilighet er fjernet, i stedet er nøkkelen i et låst nøkkelskap på stedet.


Riktige innkjøpsvalg: 

 • På våre arrangementer kan deltakerne på forhånd krysse av på om de ønsker å spise annet enn kjøtt, f.eks vegetar/veganer – på samme måte som det er vanlig å melde fra om allergier.
 • Give aways lages i forbindelse med stands og synliggjøring av Komponistforeningen på større arrangement, som f.eks Dirigentuka, NM Brass, NM Janitsjar og NM for kor. Produktene leveres fra Sign On Company som har sterkt fokus på etisk handel og miljøvennlige produkter. 
  Les deres policy her.


Kildesortering – fellesarealer i Kongensgate 24::

 • Egen papirdunk, ellers ikke kildesortering mellom restavfall og plast internt, men i løpet av sommeren har det blitt satt inn nye containere for kildesortering i bakgården, så kildesortering vil snart bli innført hos oss også. Det er egen dunk for papir/papp, resirkulerbart avfall, restavfall og glass. Plast mangler fortsatt.
 • Panteflasker sorteres i egen dunk.
 • Glassflasker leveres tilbake til lunsj-leverandør.
 • Organisasjonene i K24 har jevnlige diskusjoner omkring matinnkjøp. Mengden kjøttpålegg er redusert og det er økt fokus på å unngå matsvinn.

Fremtidige prioriteringer – tiltak/hva kan vi gjøre:

 • NKF har både styre og utvalg som møtes gjennom hele året. NKF bør vurdere å investere, gjerne sammen med de øvrige organisasjonene, i tilstrekkelig godt utstyr til at elektroniske møter kan gjennomføres på en tilstrekkelig god måte.

  Antall styremøter i 2018: 10
  Antall møter i MU i 2018: 8
  Antall møter i stipendkomiteen i 2018: 3-4 dager i strekk
  Antall møter i Kunstpolitisk utvalg i 2018: 3-4?

  Tiltak: Begrense og samordne transportbehovet, legge til rette for skype-møter, og legge møtene i tilslutning til andre arrangementer som tillitsvalgte/medlemmer likevel kan tenkes å delta på.

 • Når administrasjonen vurderer nye kontorlokaler, legges det vekt på at ansatte/tillitsvalgte og besøkende kan reise kollektivt eller sykle til og fra arbeid. Påse at det er lagt opp for kildesortering. Energi-/strømbruk er kontrollert.
 • Bevissthet rundt matservering og valgmuligheter på generalforsamling og julemiddag kan få større fokus.
 • Ved valg av en eventuell ny komponistleilighet kan også reisevei, og mulighet for valg av tog, være en viktig faktor.
 • Benytte sparepærer på kontoret og i komponistbolig(er), skaffe energieffektivt utstyr, og påse at det er godt vedlikehold i form av støvsuging av gulv/tepper, samt av luft- og lydanlegg.
 • Når vi kjøper inn en vare eller tjeneste påvirkes samtidig forvaltning av ressurser, forbruk av energi, utslipp av kjemikalier og transport og ikke minst avfallsproduksjon. NKF må derfor være innstilt på at administrasjonen må bruke noe mer tid enn før for å kunne gjøre miljøriktige anskaffelser.
 • Vi bør gå gjennom årsregnskapet og regne ut klimagassutslipp knyttet til egne flyreiser eller bruk av bil (forbruk av bensin/diesel)

 • Vi bør vurdere å  lage en klimaplan basert på dette klimaregnskapet. (For å finne ut hvor det oppstår store utslipp og om det er noen tiltak som kan redusere disse utslippene.)

Rutiner og instrukser:

 • Lage rutiner og instrukser for innkjøp.
 • Lage standardiserte maler for forespørsel og kontrakter
 • Stille miljøkrav, velge ut hvilke NKF skal fokusere på
 • Vurdere om det er nødvendig å kjøpe noe i det hele tatt
 • Vurdere gjenbruk der det er mulig
 • Ikke kjøpe mer enn nødvendig
 • Påse at riktig produkt blir kjøpt inn
 • Lage en innkjøpsinstruks der vi beskriver hvordan NKF prioriterer innkjøp og valg av leverandører
 • Kartlegge behov i god tid og sjekke behovene mot lagerbeholdning før vi evt. velger å gå til nye innkjøp
 • Kreve at leverandører tar emballasje i retur
 • Sørge for at NKF får så kortreiste produkter som mulig
 • Koordinere transport slik at både kostnader og utslipp blir redusert
 • Begrense innkjøp av produkter som må sorteres som spesialavfall
 • Sørge for god lagring slik at det som lagres ikke blir ødelagt
 • Favorisere god kvalitet og lang levetid ved innkjøp av nye produkter.
  Lang levetid på produkter gir høyere utnyttelse av ressurser og er god økonomi. 
 • NKF kan arbeide for å bli sertifisert Miljøfyrtårn og i størst mulig grad lage Grønne arrangement.

Nyttige kilder vedrørende miljø:

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/miljokrav-og-miljodokumentasjon-veileder

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljohttps://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/februar-2018/gevinstanalyser-av-gronne-anskaffelser/

https://www.miljolare.no/info/ordliste/