Medlemsfordeler

Komponistforeningen skal skape og støtte møteplasser som gir rom for faglig utvikling. Som medlem får du glede av samtlige medlemsfordeler, et faglig fellesskap og du gir tyngde til Komponistforeningens politiske påvirkningskraft.

Vi kan tilby:

  • Arbeidslokaler
  • Juridisk bistand
  • Kontraktsmaler
  • Kunstnerforsikring
  • Regnskapsprogram
  • Mentorordning
  • Faglige forum
  • Støtteordninger

Komponistforeningen har i sin strategi vektlagt satsing på tiltak som øker bruk og eksponering av norsk musikk, et tydeligere politisk fokus, en bredere og styrket faglig profil, og et utvidet profesjonelt tilbud til medlemmer. Her er en oversikt over våre medlemstilbud:

ARBEIDSLOKALER
Komponistforeningen legger til rette for at komponister skal kunne søke arbeidsro og inspirasjon gjennom arbeidsopphold og relevante fagmiljøer.

NOTAM
Komponistforeningen disponerer et kontor i NOTAMs lokaler i bydel Sagene i Oslo. Kontoret stilles til disposisjon for komponister som midlertidige arbeidslokaler, og kan benyttes av hver komponist inntil fem uker.

MARTELLO, LEILIGHET I PARIS
Stiftelsen Martellos leilighet i Paris står til disposisjon for medlemmer og andre komponister som oppfyller de formelle medlemsvilkårene til yrkesaktivitet etc. Leiligheten er svært populær, og etterspørselen stor. Komponistforeningen har det økonomiske og administrative ansvaret for drift, tilsyn og utleie, regnskap og revisjon, samt innkjøp og vedlikehold av arbeidsutstyr.

KONTRAKTSMALER OG BESTILLINGSSATSER
Norsk Komponistforening har utarbeidet en normalkontrakt for bestilling av musikk, og oppfordrer både komponister og bestillere til å bruke denne ved bestilling av musikk. Kontrakten kan lastes ned her: Normalkontrakt (Normalkontrakt for bestillingsverk i word-format.)

Komponistforeningen og NOPA reviderer årlig satser for bestillingverk. Veiledningen er utarbeidet til hjelp for komponister, prosjektansvarlige, bestillere og støtteytere.

JURIDISK BISTAND
Komponistforeningen har en fast avtale med Advokatene Graasvold & Stenvaag. Medlemmer i Komponistforeningen kan få gratis juridisk bistand/rådgivning i saker knyttet til sin profesjonelle virksomhet, som f.eks. ved kontraksbrudd eller tvister.

Sammen med Musikkforleggerne har vi laget en standardavtale for musikkforlag og komponister. Til denne hører også en veiledning som forklarer hva punktene i avtalen betyr. Vi anbefaler alle å bruke denne avtalen. Ved inngåelse av andre typer avtaler anbefaler vi at det søkes juridisk assistanse. For medlemmer i Komponistforeningen tilbys gratis juridisk assistanse fra foreningens advokat.


FORSIKRING OG REGNSKAP

KUNSTNERFORSIKRINGEN
Komponistforeningens medlemmer har fra 2017 tilgang til rabatterte forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen.

FIKEN REGNSKAPSPROGRAM
Vil du bytte ut excel med et enkelt regnskapsprogram? Vi har fra og med 2019 inngått en rammeavtale på Fiken regnskapsprogram som gir NKFs medlemmer 15 % rabatt på den til enhver tid gjeldende listepris på systemet og tilleggsmoduler. Dette er en enkelt online tjeneste som passer godt for komponister og musikere.

KUNNSKAP- OG FAGLIG UTVIKLING

MENTORORDNINGEN
I 2017 opprettet Komponistforeningen i samarbeid med NOPA en mentorordning for komponister etter modell av de danske komponistforeningene. Ordningen skal gjøre det enklere for kolleger og fagpersoner å dele kunnskap med hverandre gjennom et kontanttilskudd. Medlemmer kan velge å stille seg til rådighet som mentor, og listen kan brukes som en kompetanseoversikt for de som ønsker å bruke ordningen.

KOMPONISTENS VERKTØYKASSE
Komponistens verktøykasse er et nyopprettet tiltak og har gjennom 2018 nådd en variert del av vår medlemsgruppe og i tillegg et knippe ikke-medlemmer. Seminarene har foregått på lørdager i Kongens gate, og har så langt tematisert søknadsskriving, arbeid med hjemmesider, verkomtaler og biografier, men også en konkret komposisjonsprosess.

For 2019 har vi så langt planlagt seminarer om regnskap (med særlig fokus på levering av skattemeldingen), en presentasjon av notasjonsprogrammet Dorico, et innsyn i arbeidet med et digitalt musikkarkiv, samt en ny presentasjon av en konkret komposisjonsprosess. I og med at dette er et lavterskeltilbud, er vi i stadig dialog med medlemsmassen om emner de ønsker å ta opp, og høstens arrangementer er derfor ikke enda planlagt i detalj. I Verktøykassen veksler vi mellom å invitere medlemmer som har kunnskap som er relevant for andre komponister og å hente inn eksterne foredragsholdere som kan bidra med nye innfallsvinkler og kunnskap om spesifikke tema.

FAGSEMINARER
Komponistforeningen skal bygge kompetanse i organisasjonen om politiske prosesser, påvirkningsarbeid og kommunikasjon. Foreningen skal skape og støtte møteplasser for medlemmene som gir som for faglig utvikling og forsterking av felles verdigrunnlag.

KONSERTTILBUD
Komponistforeningens medlemmer får rabatterte konsertbilletter til kr 100 hos Oslo-Filharmonien. Tilbudet gjelder alle konserter med OFO i Konserthuset i Oslo.

STØTTEORDNINGER
EKSPRESS KONSERTSTØTE
Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med gjennomføring av konserter med egne verk. Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og er i hovedsak ikke tenkt som toppfinansiering av institusjoner med offentlig grunnfinansiering.

DOKUMENTASJONSOPPTAK
Gode dokumentasjonsopptak av ny musikk, og særlig urfremføringer, er viktig både for komponister og musikere. Ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak med profesjonell kvalitet.

REISESTØTTE I FORBINDELSE MED URFREMFØRING
Komponistforeningen bidrar til å dekke utgifter til reise og opphold i inntil to døgn for at du skal kunne overvære egne urfremføringer og prøver forut for disse.

Benytt deg av det faglige felleskapet, nettverket, medlemsfordelene og møteplassene – både arenaer for faglig utvikling og der musikken fremføres, da får du mest mulig ut av medlemskapet. Det er mer verdt enn kostnadene knyttet til kontigenten!

ANDRE STØTTEORDNINGER – ÅPENT FOR ALLE

FESTIVAL- OG PROSJEKTSTØTTE
Ordningene er åpne for alle, både medlemmer, ikke-medlemmer og andre så fremt søknadene faller inn under kriteriene nedenfor. Som hovedregel vil søkere maksimalt kunne få tilskudd tre år på rad. Nye tiltak som kan gi langsiktig virksomhet vil prioriteres.

STØTTE TIL INNSPILLING OG UTGIVELSE
Registrerte plateselskap, organisasjoner, ensembler og komponister kan søke om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk.

STØTTE TIL TRYKKING AV NOTER
Gjennom denne støtteordningen sikres dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister. Støtten er åpen for alle profesjonelle utgivere som ønsker å gjøre et musikalsk åndsverk tilgjengelig, slik at det kan oppleves for ettertiden.