NKF på høring i Stortinget

Torsdag 21. januar deltok styreleder Jørgen Karlstrøm på en høring om forslag til ny lov om kollektiv forvaltning. Lovforslaget er planlagt innført i løpet av 2021, og kommer som følge av et EU-direktiv om kollektiv rettsforvaltning fra 2014, med formål å styrke rettighetshavernes stilling.

NKF støtter ønsket om at rettighetshavernes posisjon skal stå høyt, samt direktivets mål om transparens og effektivitet i den kollektive forvaltningen av opphavsrettigheter. Samtidig oppfatter vi at disse momentene i stor grad er til stede i selskapene som forvalter opphavsrettigheter i Norge.

Vårt hovedbudskap i høringen var derfor at lovforslaget som innføres, bør ta høyde for at en del av utfordringene som EU-direktivet adresserer, ikke gjør seg gjeldende på samme måte i Norge når mange av kravene allerede oppfylles av forvaltningsorganisasjonene. Vi mener at loven bør formuleres slik at det ikke stiller seg i veien for etablerte løsninger som fungerer godt, og slik at mangfold i repertoar og forhandlingsstyrken i kollektivet fremdeles står sterkt.

Vi vil følge saken videre, og holder våre medlemmer oppdatert om den videre prosessen.

Se styreleder Jørgen Karlstrøms innlegg på høringen i videoen under:

👉 Se høringen i sin helhet her>>>