NKFs innspill til stimuleringsordningen for kulturarrangører

Norsk Komponistforening (NKF) viser til høring på forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører av 6. oktober. Kulturdepartementet ber her om innspill til forskriftsutkastet og til hva som bør tas opp i de nærmere retningslinjene som skal utarbeides av Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt.  

Våre innspill følger her. Kort oppsummert vil vi si at: 

  • Det er positivt og viktig at stimuleringsordningen har som uttalt formål å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede.  
  • Det bør gå frem av forskriften at opphavere, representert gjennom TONO, er blant de definerte partene i verdikjeden. 

I: Innspill til forskriften 

Formål (§2) 

Det er positivt og viktig at stimuleringsordningen har som uttalt formål å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede. Vi mener imidlertid det er nødvendig at forskriften tydeliggjør målgruppen bedre, ved eksplisitt å nevne opphavere. Vi tolker kulturbudsjettet slik at det er en intensjon om at rettigheter til musikk skal ligge innenfor ordningens formål. For at det ikke skal være noen tvil ber vi likevel departementet vurdere å ta inn dette formålet gjennom et tillegg i § 2, innenfor rammene av EFTA-regelverket. Forslag til tillegg i uthevet skrift: 

«å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler, inkludert vederlag til norske rettighetshavere etter Åndsverkslovens bestemmelser.» 

Vi viser til tilsvarendeinnspill fra TONO og NOPA. 

Hvem som kan omfattes/ vilkår (§3) 

Forslaget til forskrift legger opp til at bare hovedarrangør kan få tilskudd. For å unngå at enkelte grupper faller igjennom, er det vår vurdering at det hadde vært bedre om den enkelte aktør, uansett kategori, kunne ha vært omfattet av ordningen direkte og søkt på eget grunnlag. Slik ordningen er foreslått innrettet nå, er hele verdikjeden prisgitt en enkelt aktør i kjeden. I forbindelse med fornyelse av forskriften ved neste års budsjett, ber vi departementet om å vurdere dette endret.  

Rapportering (§6) 

NKF viser til tidligere innspill fra Norsk Forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), som vi slutter oss til. NOPA foreslår at arrangement som får tilskudd gjennom ordningene skal rapportere inn to publikumstall for konserter: a) faktisk antall og b) estimert antall i en normalsituasjon uten smittevern. De foreslår videre at TONO-vederlag for differansen mellom b) og a) skal dekkes gjennom tilskudd fra staten. Vi er enige med NOPA i at denne modellen kan være rettferdig og treffe forholdsvis riktig.  

Hva som skal vektlegges (§8) 

Det framstår nå som noe motstridig at Kulturrådet skal fastsette et tilskuddsvedtak etter en «skjønnsmessig vurdering» uten å nevne at det skal utarbeide retningslinjer for vurderingen. Forskriften bør henvise til at Norsk kulturråd skal utarbeide slike retningslinjer. Det sier seg også litt selv at Kulturrådet som vedtaksinnsats skal bruke det skjønnet som forskriften rommer. Det bør derfor omformuleres noe på dette punktet. Vi foreslår at første setning i § 8 endres til:  

«Norsk kulturråd fastsetter et tilskuddsvedtak i henhold til forskriften og utarbeider nærmere retningslinjer for ordningen.» 

Vi vi videre understreke at det er svært viktig for ordningens treffsikkerhet at den målrettes mot tiltak som gir effekter for det norske kulturlivet. Særlig har norske komponisterhatt en svært vanskelig situasjon etter koronarestriksjonene, da disse falt helt utenom kompensasjonsordningene som ble innført. Smellen de får på grunn av dette, inntreffer ikke fullt ut før neste år da TONO-vederlagene utbetales. Det er derfor avgjørende at norske komponister blir tilgodesett og sikret gode vilkår i stimuleringsordningen. Vi mener at forskriften bør ha en presisering for å sikre dette. Forslag til tilføyelse i § 8, nest siste setning i første ledd evt. et nytt andre ledd: 

«Det skal videre ha positiv vekt dersom et arrangement inkluderer opphavere som bor og/eller har sitt virke i Norge.»

II: Om nærmere retningslinjer 

Dersom nærmere retningslinjer skal utarbeides, må de være forankret i forskriften og de formål, vilkår og vurderingskriterier som framgår i denne. Utover det er vi opptatt av at Kulturrådet vurderer søknaden etter et fritt faglig skjønn.  

Vi er også opptatt av at ordningen skal virke i henhold til det ansvaret Kulturrådet har for å støtte opp om norsk kulturlivs mangfold og bredde, og i denne sammenheng norske opphavere. Vi viser til at Kulturrådet i henhold til sitt styringsdokument «har ansvar for at ordningene utvikles og blir tilpasset feltets og kunstnernes behov og uttrykksmuligheter, og at tilskuddene bidrar til kunstnernes økonomi og arbeidsforhold.» 

Med vennlig hilsen,

Jørgen Karlstrøm, styreleder
Ida Habbestad, daglig leder
Heidi V. Pedersen, politisk rådgiver