Nyttårshilsen fra styreleder Jørgen Karlstrøm

Kjære medlemmer av Norsk Komponistforening og våre samarbeidspartere! 

2020 ble et spesielt år for oss alle, og 2021 fortsetter med mer av det samme, selv om det finnes et slags lys i tunnelen nå som vaksinene er i ferd med å komme. Vi har alle blitt påvirket av krisen. Mange har tapt inntekter, mange har blitt forhindret fra å gjennomføre aktiviteten sin, og det har ikke vært lett å planlegge ny aktivitet når usikkerheten har vært stor. Styret og administrasjonen i NKF har særlig merket det siste, og vi har måttet for-holde oss til at også mange av våre prosjekter og planer er satt på pause. 

Jeg vil takke for alle de gode innspillene som har kommet fra dere i denne vanskelige perioden. Det har ikke alltid vært lett å vite hva vi skal gripe tak i, og hvordan vi skal gjøre det, når situasjonen nærmest har skiftet fra dag til dag. De aktive bidragene fra medlemsmassen har gitt oss retning i arbeidet, samt styrket motivasjon og samhold.  

Styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

Vi har vært svært aktive politisk det siste året, og har i flere saker vunnet fram med våre ønsker og krav til myndigheter som kan lette situasjonen for komponister. Blant annet ble det bevilget flere nye midlertidige arbeids- stipender og krisestipender i Statens kunstnerstipend, og fire millioner ekstra til bestillingsverkordningen i Norsk kulturråd. Mye arbeid gjenstår likevel, eksempelvis har vi fortsatt ingen fullgod løsning på plass for å kompensere komponisters tapte inntekter fra TONO. Vi er imidlertid glade for at det nå arbeides med saken i dialog med Kulturdepartementet  

Hva nå? 
Styret i NKF har for 2021 gjort mange justeringer i økonomien med sikte på å kunne respondere med styrkede tiltak for komponister om vi ser at behovene ut over våren øker. Noen av dere har allerede fått kompensasjon for tap gjennom de ulike ordningene som finnes, og noen har fått stipender, men majoriteten av dere har ikke fått noen som helst form for komopensa-sjon eller tilskudd. Vi håper at de tiltakene som vi etter hvert iverksetter på egenhånd vil kunne medvirke til at krisen ikke stopper oss helt. 

De som er aktive på Facebook har kanskje fått med seg diskusjonene initiert av våre kollegaer i NOPA hvor de kritiserer Norsk kulturråd for å neglisjere populærmusikken, og spesielt i ordningen for bestillingsverk og produk- sjonsstøtte. Vi støtter NOPAs syn på at mange populærmusikalske felt trenger kulturell støtte, og at Kulturrådet har et ansvar for å sørge for at det finnes relevante ordninger som treffer disse. Jeg har derfor invitert NOPAs styre- leder til å arbeide sammen med NKF i denne saken. I NKF mener vi det er viktig at en gruppes kamp for levelige vilkår ikke går på bekostning av andre grupper i en tilsvarende vanskelig økonomisk situasjon. Å sikre det gjør vi best sammen. 

Kanskje tiden nå er inne for å ta en overordnet diskusjon om hva kultur- politikk egentlig er, og hva vi mener den bør være i framtiden. Hva betyr egentlig mangfold, og hvordan kan vi sikre levedyktige forhold for alle uttrykk og gi næring til hele underskogen, slik at vi kan dyrke og ivareta et mangslungent, sunt og vitalt musikkliv? Hvilke økonomiske og praktiske konsekvenser kan ulike tilnærminger og perspektiver på utformingen av kulturpolitikken medføre for forskjellige grupper? Vi trenger å identifisere behovene, og vi må fremme positive virkemidler.  

Diskusjonen mellom NKF og NOPA har historisk til tider vært intens og har kanskje aller mest handlet om kulturelle forskjeller. At det finnes enkelte sær- interesser er jo også noe av årsaken til at vi har to foreninger. Det er samtidig mitt håp at fokuset nå, heller enn å drive polemikk, kan være å arbeide sammen, for og med hverandre.  Det har vi gjort i mange tilfeller opp igjennom årene, og med det drevet fram politikk som gagner alle som skaper musikk uavhengig av sjanger. Både NKF og NOPA har blitt sammen- satte foreninger, med medlemmer med svært ulike virksomheter, og noen er også medlemmer i begge foreninger. Det gjør at bildet er mer komplekst enn før, og kanskje er ikke de historiske motstridende erfaringene like relevante å dra veksler på som tidligere. Da må også standpunkter og holdninger revurderes og nyanseres, og kanskje må måten man snakker om egne og hverandres situasjoner og virkeligheter oppdateres. NKF skal alltid jobbe for våre medlemmers interesser, men det trenger ikke bety at vi skal jobbe mot andres.

En annen sak som har blitt diskutert heftig den siste tiden er NRKs musikk og kulturdekning. Som varslet i kronikk på scenekunst.no før jul, vil NKF nå følge opp med et initiativ for å samle alle krefter i kulturlivet som ønsker en endring i NRK til et opprop. I tillegg til å ha tatt problemstillingene opp med Kulturdepartementet og Medietilsynet, arbeider vi også med å ta saken opp med Kringkastingsrådet for å få disse til å vurdere om NRK i praksis opp-fyller sitt kulturelle mandat. 

Til sist vil jeg igjen understreke hvor viktig kontakten med dere medlem- mer og samarbeidspartnere er, spesielt nå når vi alle sitter litt isolerte fra hverandre. Fortsett med å melde både behov og synspunkter på hva dere trenger! Det er verdifullt og bidrar til å gjøre NKF til en enda mer relevant organisasjon for alle medlemmer og de som arbeider med lyd som kunst-form.

Med de beste ønsker for det nye året, 

Jørgen Karlstrøm 
styreleder 

Relaterte artikler:
NKFs kronikk i scenekunst 22.12.2020: NRKs oppdrag må tydeliggjøres
Eivind Buenes essay i Klassekampen 11.01.2021: Å lære å lytte
Musikkfeltet raser mot NRK 11.01.2021: Sure toner fra musikerne