Uttalelse fra møte i Nordisk Komponistråd 16. mars 2020

Alle komponister i de nordiske landene, uavhengig av kjønn, må gis like muligheter for å motta rimelig og vesentlig vederlag for deres komposisjonsarbeid.

Nordisk Komponistråd møttes den 16. mars, på trygg avstand, via zoom. Møtet hadde to hovedfokus: kvinnelige komponister og bærekraftige forretningsmodeller for komponister.

Mange kvinnelige komponister i de nordiske landene opplever å ikke ha de samme mulighetene som deres mannlige kolleger, og rådet diskuterte hvilke tiltak og initiativer som kan tas i et felles nordisk løft for å endre denne ubalansen.

Andre felles utfordringer de nordiske landene står ovenfor er å finne ut av hvordan vi kan skape bærekraftige forretningsmodeller for komponister og hvordan vi kan øke bevisstheten rundt alle de ulike måtene komponister kan generer inntekt på i dag. Hvordan kan vi hjelpe komponister å bli bedre forretningsfolk? 

Det er behov for nye initiativer for å imøtekomme disse utfordringene, og Nordisk Komponistråd vil derfor arbeide med disse emnene i fellesskap i 2020.

Nordisk Komponistråd, fra venstre president Bent Sørensen, Dansk Komponistforening, Antti Auvinen, Suomen Säveltäjät ry / finsk komponistforening, Þórunn Gréta Sigurðardótti, Tónskáldafélag Íslands, Martin Jonsson Tibblin, Föreningen Svenska Tonsättare og Jørgen Karlstrøm, Norsk Komponistforening.

English text:

Statement from the Nordic Council of Composers’ meeting March 16th 2020

All composers in the Nordic countries, regardless of gender, must have equal opportunities to obtain a reasonable substantial payment for their compositional work.

On March 16th, the Nordic Council of Composers met, within safe corona distance, in a zoom meeting. The meeting had two main focuses: women composers and sustainable business models for composers.

Many women composers in the Nordic countries experience not getting the same opportunities as their male colleagues, and discussions were made in the council about what kinds of initiatives could be taken in a joint Nordic effort to change this imbalance.

Another common Nordic challenge is how to create sustainable business models for composers and how to raise awareness on all the different aspects that create an income for composers today. How can we help the composers to become better businessmen?

There is a need for new initiatives to confront these challenges, and the Council of Nordic Composers will therefore work together on these subjects in 2020.